รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ของกิจกรรม : 10 พ.ค. 2561

เช้าวันนี้(วันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ให้เข้ารับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน จำนวน ๖๑ คน จาก ๔๑ ทุน โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบุคคล จำนวน ๓๗ ทุน และประเภทกลุ่ม จำนวน ๔ ทุน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การออมเงิน บริหารจัดการเงินทุน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การพัฒนาจิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

คลังภาพ (Gallery)
นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑เริ่มกล่าวรายงานผู้เข้าร่วมประชุมตั้งอกตั้งใจฟังผู้เข้าร่วมประชุมตั้งอกตั้งใจฟังถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ