รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ของกิจกรรม : 22 พ.ค. 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตราชเทวี ดุสิต และหนองจอก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในโครงการเงินอุดหนุนฯ เป็นรายกรณี การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน ครู หรือผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดการประชุมนางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กกล่าวรายงานนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก(นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์วิทยากรบรรยายผู้เข้าร่วมการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรม2ผู้เข้าร่วมการอบรม3ประธานการอบรมถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ