รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง 30ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครั้งที่ 1/2562

วันที่ของกิจกรรม : 9 ต.ค. 2562

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายยุพ นานา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีรองปลัดกระทรวง พม. (นางสุภัชชา สุทธิพล) เป็นรองประธาน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๔ คน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานหลักการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทยกำหนดจัดการเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

คลังภาพ (Gallery)
นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง 30ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรองปลัดกระทรวง พม. (นางสุภัชชา สุทธิพล) เป็นรองประธาน นายอนุกูล ปีดแก้ว  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม 183 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ