รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การเสวนาการแต่งงานของผู้เฒ่ากับเด็กน้อย

วันที่ของกิจกรรม : 20 ส.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส เป็นประธานเปิดการเสวนาการแต่งงานของผู้เฒ่ากับเด็กน้อย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทราบถึงสาเหตุของปัญหาการแต่งงานของเด็ก ตลอดจนร่วมกันหาทางออกเพื่อแก้ไขการแต่งงานก่อนวัยอันควร ในประเด็น สถานการณ์และข้อมูลการสมรสของเด็กในประเทศอื่นและเด็กในประเทศไทย ,วัยอันควรที่จะสมรสได้ & การป้องกันเด็กให้พ้นจากการสมรสก่อนวัยอันสมควร ,การสมรสตามกฎหมายอิสลามในต่างประเทศเทียบเคียงกับประเทศไทย (ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182008155738_1.jpgpic_20182008155738_2.jpgpic_20182008155739_3.jpgpic_20182008155739_4.jpgpic_20182008155739_5.jpgpic_20182008155739_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ