รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพบปะสภาเด็กฯ เชียงใหม่

วันที่ของกิจกรรม : 13 ต.ค. 2564

วันนี้(13 ตุลาคม 2564) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร  นางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางสาวอุไร  เล็กน้อย และ นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ที่ 2 ต้าบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
        เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเยาวชนในโลกยุคใหม่ ในกลุ่มโรงเรียนนำร่อง ภายใต้สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน 
         โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ AIS ACADEMY อีกทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่คณะครูและตัวแทนนักเรียน และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ต้นไม้ของพ่อไว้เป็นที่ระลึก   
          จากนั้นในเวลา 17.00 น.  รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้พบปะตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่21  (วิศวกรสังคม ซ่อมแซม สร้างเสริมสังคมและ7Q จังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านอาหาร Dukes ภายใน  ห้างสรรสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ  จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211310210956_1.jpgpic_20211310210957_2.jpgpic_20211310210957_3.jpgpic_20211310210957_4.jpgpic_20211310210957_5.jpgpic_20211310210957_6.jpgpic_20211310210958_7.jpgpic_20211310210958_8.jpgpic_20211310210958_9.jpgpic_20211310210959_10.jpgpic_20211310210959_11.jpgpic_20211310210959_12.jpgpic_20211310210959_13.jpgpic_20211310211000_14.jpgpic_20211310211000_15.jpgpic_20211310211000_16.jpgpic_20211310211000_17.jpgpic_20211310211001_18.jpgpic_20211310211001_19.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 69 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ