รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ของกิจกรรม : 29 มี.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ดย. และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และเพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และลูกจ้างประจำในสังกัด พม. จำนวนทั้งสิ้น 31 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192606135424_1.gifpic_20192606135424_2.gifpic_20192606135424_3.gifpic_20192606135424_4.gifpic_20192606135425_5.gifpic_20192606135425_6.gifpic_20192606135425_7.gifpic_20192606135426_8.gif
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ