รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดโครงการ ASEAN Youth Forum : Social Innovation for Sustainable Development Goals

วันที่ของกิจกรรม : 1 ส.ค. 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมไมด้า ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth Forum : Social Innovation for Sustainable Development Goals โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสให้เยาวชนอาเซียนร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์นวัตกรรม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของเยาวชนอาเซียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและเป็นการกระตุ้น สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนอาเซียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความคิด ประเพณี สังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือด้านต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ประสานงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน (SOMY Focal Point) จากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ๆ(ยกเว้นประเทศบรูไน กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) เยาวชนอาสาสมัคร จากประเทศต่างๆในอาเซียน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพค

คลังภาพ (Gallery)
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวเปิดการประชุมนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงานผู้เข้าร่วมการประชุมผุ้เข้าร่วมการประชุม2ผู้เข้าร่วมการประชุม3บรรยากาศการประชุมวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ