รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการจัดอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ของกิจกรรม : 4 มี.ค. 2563

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมไอบิส ไสตล์ กรุงเทพมหานคร นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกอง/กลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ทุกระดับ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

คลังภาพ (Gallery)
โครงการจัดอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ภาพกิจกรรมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ