รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ

วันที่ของกิจกรรม : 5 มี.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ Mr Thomas Davin ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกัน ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1 การสานต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัยรุ่น (สาธารณสุข การศึกษา การคุ้มครอง การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21) และ 3 การสนับสนุนให้การคุ้มครองเด็กเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ Mr Thomas Davin ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ