รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

วันที่ของกิจกรรม : 25 พ.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้บรรลุเป้าประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และสอดคล้องตามหลักการของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และในขณะเดียวกัน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ภาคประชาสังคมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก จำนวน 100 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182805075759_1.jpgpic_20182805075759_2.jpgpic_20182805075800_3.jpgpic_20182805075800_4.jpgpic_20182805075801_5.jpgpic_20182805075801_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ