รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. เสริมสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันทางสังคม เด็กในสถานรองรับ ฯ

วันที่ของกิจกรรม : 7 เม.ย. 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและคุณค่าของขีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน พัฒนาตนเองนำไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นจิตอาสาในสถานรองรับหรือสถานศึกษา และแบ่งปันการสร้างสำนึกพลเมือง (Active Citizen) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กในสถานรองรับ จำนวน 100 คน โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210704163219_1.jpgpic_20210704163219_2.jpgpic_20210704163220_3.jpgpic_20210704163220_4.jpgpic_20210704163220_5.jpgpic_20210704163221_6.jpgpic_20210704163221_7.jpgpic_20210704163221_8.jpgpic_20210704163221_9.jpgpic_20210704163222_10.jpgpic_20210704163222_11.jpgpic_20210704163222_12.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 133 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ