รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » สาระความรู้/บทความ

สาระความรู้/บทความ

บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SQP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ  (Size 10.69 MB)
Mindset : นวัตกรรมทางความคิดพลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติ  (Size 5.27 MB)
แนวทางการจัดให้มีระบบคุ้มครองเด็กตำบล  (Size 1.26 MB)
การศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์ฯ  (Size 908.31 KB)
การศึกษาเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กฯ  (Size 1.79 MB)
อำนาจ หน้าที่ของกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร  (Size 2.4 MB)
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร พม. ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ผอ.สท. ประสงค์ให้บุคลากร สท. ศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป  (Size 12.68 KB)
สรุปขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-GP และ GFMIS  (Size 2.96 MB)
รหัสงบประมาณ ดย. 2558  (Size 4.88 MB)
(ไฟล์เสียง) คู่มือการตรวจประเมิน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2
สถิติข้อมูล และสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน (แผ่นพับ)  (Size 936.18 KB)
บทความสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  (Size 1.12 MB)
สถิติผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2560  (Size 2.69 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ