รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินระดับชำนาญการพิเศษ  (Size 107.5 KB)
แบบคำขอสำเนา ก.พ.7  (Size 652.04 KB)
แบบคำขอหนังสือรับรอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  (Size 25.28 KB)
แบบคำขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (Size 119.81 KB)
แบบคำขอหนังสือรับรอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  (Size 18.15 KB)
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลผลการสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 709.91 KB)
แบบฟอร์มการดำเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 105.38 KB)
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ  (Size 26.5 KB)
แบบคำขอเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติ)  (Size 1.07 MB)
แบบคำร้องคัดสำเนาเอกสารต่างๆ  (Size 1.03 MB)
แบบคำขอสำเนาต่างๆ  (Size 843.86 KB)
ผลงานวิชาการ  (Size 40.54 KB)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินระดับชำนาญการ  (Size 111.5 KB)
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ  (Size 128.13 KB)
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ  (Size 74.5 KB)
ฟอร์มประกอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 673 KB)
แบบฟอร์มรายงานโครงการ DJ TEEN  (Size 75.39 KB)
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่  (Size 213.94 KB)
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  (Size 320.56 KB)
แบบฟอร์มขอมีบัตรคล้องคอ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 36 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ