รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » สื่อเผยแพร่

สื่อเผยแพร่

Manual of protocols and procedure  (Size 319.87 KB)
กระบวนการเรื่องร้องทุกข์ ดย.  (Size 308.43 KB)
เอกสารการนำเสนอ การประชุมประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์ฯ  (Size 5.7 MB)
แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2560-2564  (Size 224.57 KB)
ข้อมูลสื่อและความรู้เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์  (Size 11.00 MB)
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ. 2560 - 2564)  (Size 1.89 MB)
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  (Size 22.81 KB)
จดหมายข่าวประชาสังคมและวัฒนธรรม "VOICES: Bulletin of the ASEAN Socio-Cultural Community"  (Size 1.64 MB)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒  (Size 166.89 KB)
แผนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก  (Size 1.22 MB)
แผนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก ด้านบุคลากร  (Size 588.46 KB)
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนเด็กทุนคุ้มครองเด็ก  (Size 577.09 KB)
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (Size 7.9 MB)
สถิติการศึกษาประจำปี 2558  (Size 12.59 KB)
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2559  (Size 544.25 KB)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด final
วีดีทัศน์โครงการคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤติ
ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บันทึกสด บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ