รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » สื่อเผยแพร่

สื่อเผยแพร่

เอกสารการนำเสนอ การประชุมประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์ฯ  (Size 5.7 MB)
แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2560-2564  (Size 224.57 KB)
ข้อมูลสื่อและความรู้เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์  (Size 11.00 MB)
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ. 2560 - 2564)  (Size 1.89 MB)
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  (Size 22.81 KB)
จดหมายข่าวประชาสังคมและวัฒนธรรม "VOICES: Bulletin of the ASEAN Socio-Cultural Community"  (Size 1.64 MB)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒  (Size 166.89 KB)
แผนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก  (Size 1.22 MB)
แผนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก ด้านบุคลากร  (Size 588.46 KB)
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนเด็กทุนคุ้มครองเด็ก  (Size 577.09 KB)
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (Size 7.9 MB)
สถิติการศึกษาประจำปี 2558  (Size 12.59 KB)
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2559  (Size 544.25 KB)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด final
วีดีทัศน์โครงการคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤติ
ความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บันทึกสด บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
บันทึกสดการบรรยาย ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนโดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
คลิป การบรรยาย "สานพลังประชารัฐ" โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ