รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี 2561  (Size 1.38 MB)
คู่มือปฏิบัติงานหอพัก  (Size 4.47 MB)
คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นผู้เสียหายจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงผลประโยชน์ และความรุนแรง (ฉบับพกพา)  (Size 3.59 MB)
คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นผู้เสียหายจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงผลประโยชน์ และความรุนแรง (ฉบับเต็ม)  (Size 22)
(5) หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่องแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS  (Size 952.84 KB)
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือระบบป้องกันเพื่อระงับเหตุฯ ภัยพิบัติต่างๆ ดย.  (Size 137.02 KB)
คู่มือการจัดทำระบบการประชุมทางไกล Web Conference  (Size 834.24 KB)
คู่มือ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
คู่มือ ทรัพยากร
คู่มือ กพร.
คู่มือ ยุทธศาสตร์
คุ่มือตรวจสอบภายใน
คู่มือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
คู่มือศูนย์บุตร
แผนบริหารความต่อเนื่อง ดย. 2559  (Size 195.93 KB)
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 645.72 KB)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
แนวทางการจัดทำใบสำคัญคู่จ่าย
สรุประเบียบมือถือ ปรับปรุง
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ