รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

(5) หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่องแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS  (Size 952.84 KB)
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือระบบป้องกันเพื่อระงับเหตุฯ ภัยพิบัติต่างๆ ดย.  (Size 137.02 KB)
คู่มือการจัดทำระบบการประชุมทางไกล Web Conference  (Size 834.24 KB)
คู่มือ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
คู่มือ ทรัพยากร
คู่มือ กพร.
คู่มือ ยุทธศาสตร์
คุ่มือตรวจสอบภายใน
คู่มือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
คู่มือศูนย์บุตร
แผนบริหารความต่อเนื่อง ดย. 2559  (Size 195.93 KB)
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 645.72 KB)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
แนวทางการจัดทำใบสำคัญคู่จ่าย
สรุประเบียบมือถือ ปรับปรุง
คู่มือควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ