รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือการปฏิบัติงานของสถานรองรับเด็ก  (Size 8.84 MB)
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (Size 296.36 KB)
คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  (Size 23.65 KB)
แนวทางการจัดการให้มีระบบคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น  (Size 18.10 MB)
คู่มือการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น  (Size 16.20 MB)
คู่มือการใช้งาน web conference  (Size 732.57 KB)
คู่มือการเปรียบเทียบ การออกคำสั่งทางปกครอง และการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  (Size 128.74 KB)
คู่มือการจัดทำระบบการประชุมทางไกล Web Conference  (Size 847.65 KB)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี 2561  (Size 1.38 MB)
คู่มือปฏิบัติงานหอพัก  (Size 4.47 MB)
คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นผู้เสียหายจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงผลประโยชน์ และความรุนแรง (ฉบับพกพา)  (Size 3.59 MB)
คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นผู้เสียหายจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงผลประโยชน์ และความรุนแรง (ฉบับเต็ม)  (Size 22)
(5) หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่องแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS  (Size 952.84 KB)
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือระบบป้องกันเพื่อระงับเหตุฯ ภัยพิบัติต่างๆ ดย.  (Size 137.02 KB)
คู่มือ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
คู่มือ ทรัพยากร
คู่มือ ยุทธศาสตร์
คุ่มือตรวจสอบภายใน
คู่มือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ