รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 263.75 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 563/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 4.54 MB)
กฏหมายหอพัก พ.ศ. 2560  (Size 1.27 MB)
คำสั่ง ดย. ที่ 545/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มอบขรก-พรก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรม ดย.)  (Size 4.18 MB)
คำสั่ง ดย. ที่ 559/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 507.25 KB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)


คำสั่ง ดย. ที่ 471/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 1.09 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ส่วนกลาง-เลขานุการกรม-ผู้อำนวยการกอง-ผู้อำนวยการ ศบธ.)


คำสั่ง ดย. ที่ 558/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน  (Size 79.41 KB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (หัวหน้าหน่วยงาน 107 แห่ง ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)


คำสั่ง ดย. ที่ 557/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 8.57 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ส่วนกลาง-เลขานุการกรม-ผู้อำนาจการกอง-ผู้อำนวยการ ศบธ. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)


คำสั่ง ดย. ที่ 556/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาาจในปฏิบัติราชการแทน  (Size 8.57 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)


คำสั่ง ดย. ที่ 540/2560 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)  (Size 9.51 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 468/2559 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)  (Size 79.1 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 427/2559 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
คำสั่ง กท.พม. ที่ 192/2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559  (Size 374.04 KB) {?>

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน


คำสั่ง กท. พม. ที่ 1946/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (ยกเลิก)  (Size 199 KB) {?>

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ยกเลิก)


คำสั่ง ดย. ที่ 33/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559  (Size 5.01 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (เลขากรม-ตรวจสอบวุฒิการศึกษา)


คำสั่ง ดย. ที่ 32/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559  (Size 5.01 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (บ้าน3หลังในกทม.)


คำสั่ง ดย. ที่ 31/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559  (Size 5.01 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (ส่วนภูมิภาค)


คำสั่ง ดย. ที่ 229/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ยกเลิก)  (Size 4.72 MB) {?>

เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ - ส่วนกลาง) (ยกเลิก)


คำสั่ง ดย. ที่ 78/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 (ยกเลิก)  (Size 1.89 MB) {?>

เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (ส่วนกลาง) (ยกเลิก)


คำสั่ง ดย. ที่ 295/2558 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 (ยกเลิก)  (Size 2.8 MB) {?>

เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (ส่วนภูมิภาค) (ยกเลิก)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ