รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง ดย. ที่ 395/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนปฏิบัติราชการแทน  (Size 85 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 290/2563 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน  (Size 29.72 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 120-2563 ลว 4 ก.พ. 63 แต่งตั้ง ลจป.ไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  (Size 711.13 KB)
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 928 - 933/2562 กรณีมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 1.43 MB)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  (Size 2 MB)
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Size 3.37 MB)
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (Size 2.02 MB)
ประกาศนโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด  (Size 1.08 MB)
ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 3.1 MB)
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 1.93 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งฉบับไทยและภาษาอังกฤษ  (Size 3.03 MB)
คำสั่ง ดย. ที่ 601/2562 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  (Size 1014.12 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562  (Size 131.73 KB)
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (Size 3.69 MB)
การมอบหมายให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติหน้าที่  (Size 63.71 KB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเลือกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2562  (Size 1.06 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562  (Size 2.21 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างคุรธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562  (Size 2.33 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562  (Size 1.12 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 6 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ