รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

เรื่องกา่รมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน  (Size 1.06 MB) {?>

เรื่องกา่รมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน


การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมปฏิบัติราชการแทน  (Size 433.09 KB)
การมอบอำนาจให้เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทน  (Size 513.85 KB) {?>

การมอบอำนาจให้เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทน เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๒


ประกาศเจตจำนงสุจริต-พ.ศ.-2562  (Size 2.82 MB)
นโยบายด้านความโปร่งใส-เสริมสร้่างคุณธรรม-จรืยธรรม  (Size 1.97 MB)
นโยบายการให้หรือรับสินบน-ของขวัญ-หรือประโยชน์อื่นใด-พ.ศ.-2562  (Size 1.11 MB)
ข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชน-ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน-พ.ศ.-2562  (Size 3.09 MB)
การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับดูแลหน่วยงานภายในกรม  (Size 557.11 KB) {?>

ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับดูแลหน่วยงานภายในกรม


คำสั้ง ดย. ที่ 1001/2561 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติราชการแทน  (Size 136.44 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 1000/2561 เรื่องการมอบอำนาจให้เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทน  (Size 209.7 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 874/2561 เรื่องการมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 138.07 KB)
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (Size 2.48 MB)
มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (Size 2.34 MB)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน แทนตำแหน่งที่ว่าง  (Size 148.63 KB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม และ ขึ้นบัญชีข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม  (Size 148.64 KB)
คำกล่าวของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
คำกล่าวเปิดพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายและข้อคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแก่ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอภารกิจแห่งรัก : รัก ”ให้” รัก “เป็น” Mission of Love
คำประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กเนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำกล่าวเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ