รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำกล่าวของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
คำกล่าวเปิดพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายและข้อคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแก่ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอภารกิจแห่งรัก : รัก ”ให้” รัก “เป็น” Mission of Love
คำประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กเนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำกล่าวเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำกล่าวให้โอวาท โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่คณะเยาวชนโครงการเรือนเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี2557
คำกราบทูลรายงาน พระเจ้าวรวงศ์ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่คณะเยาวชนโครงการเรือนเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี2557
คำสั่ง ดย. ที่206/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(เปลี่ยนสายงาน)  (Size 2.58 MB)
คำสั่ง ดย. ที่205/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(ปรับเปลี่ยนระดับชั้นงาน)  (Size 2.48 MB)
คำสั่ง ดย. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับดูแลหน่วยงานในกรม  (Size 487.93 KB)
คำสั่ง กท. พม. ที่ 14/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 313.41 KB)
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  (Size 22)
คำสั่ง ดย. ที่ 6/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ  (Size 335.72 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 892/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  (Size 121.31 KB)
คำสั่ง ดย.ที่ 893/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน  (Size 56.15 KB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 2.4 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 263.75 KB)
คำสั่ง ดย. ที่ 563/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  (Size 4.54 MB)
กฏหมายหอพัก พ.ศ. 2560  (Size 1.27 MB)
คำสั่ง ดย. ที่ 545/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มอบขรก-พรก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรม ดย.)  (Size 4.18 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ