รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง ดย. ที่ 601/2562 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)  (Size 1014.12 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562  (Size 131.73 KB)
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (Size 3.69 MB)
การมอบหมายให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติหน้าที่  (Size 63.71 KB)
การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการแทน  (Size 276.84 KB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเลือกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2562  (Size 1.06 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562  (Size 2.21 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างคุรธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562  (Size 2.33 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562  (Size 1.12 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 6 MB)
แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม. เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประกาศ อ.ก.พ. พม. เรื่อง แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ พม.  (Size 23.65 KB)
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร พ.ศ. 2561  (Size 2.12 MB)
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการให้เงินสงเคราะห์ แก่บุคลากร พ.ศ. 2560  (Size 3.37 MB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560  (Size 7.99 MB)
ข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562  (Size 3.09 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ  (Size 1.92 MB)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (Size 1.45 MB)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  (Size 482.43 KB)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  (Size 1.74 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Size 3.8 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ