รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

สรุปผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการงานบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  (Size 326.44 KB)
สรุปผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการงานบุตรบุญธรรมภายในประเทศ  (Size 320.58 KB)
ผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2562  (Size 230.34 KB)
แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  (Size 360.79 KB)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดย. พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 6.76 MB)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดย. พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 8.9 MB)
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของส่วนราชการระดับกรม  (Size 23.65 KB)
รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 และ 2562  (Size 2.99 MB)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดย. องค์กรโปร่งใส  (Size 23.65 KB)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  (Size 4.16 MB)
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 3.36 MB)
ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  (Size 2.01 MB)
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบที่1)  (Size 116.44 KB)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2561  (Size 121.15 KB)
ผลการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  (Size 12.30 MB)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 9 MB)
หนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2561  (Size 198.04 KB)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ดย.  (Size 1.87 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 1.51 MB)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พ.ศ. 2561 – 2560  (Size 2.79 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ