รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  (Size 326.54 KB)
กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1ตค.62- 29 เมย 63  (Size 465.21 KB)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562-1ตค.61- 30 กันยายน-2562  (Size 40.95 KB)
หนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผูัทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2562  (Size 179 MB)
สรุปผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการงานบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  (Size 326.44 KB)
สรุปผลความพึงพอใจขอผู้รับบริการงานบุตรบุญธรรมภายในประเทศ  (Size 320.58 KB)
ผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2562  (Size 230.34 KB)
แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  (Size 360.79 KB)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดย. พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 6.76 MB)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดย. พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 8.9 MB)
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของส่วนราชการระดับกรม  (Size 23.65 KB)
รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 และ 2562  (Size 2.99 MB)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ดย. องค์กรโปร่งใส  (Size 23.65 KB)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  (Size 4.16 MB)
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 3.36 MB)
ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  (Size 2.01 MB)
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบที่1)  (Size 116.44 KB)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2561  (Size 121.15 KB)
ผลการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  (Size 12.30 MB)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 9 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ