รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ผลงาน ดย.

วันเยาวชนแห่งชาติ 2560  (Size 13.02 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560  (Size 19.1 MB)
แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  (Size 12.59 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด9จังหวัด ของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559  (Size 5.43 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2559  (Size 80.53 KB)
แบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  (Size 1.43 MB)
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2557  (Size 4.62 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  (Size 2.79 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ