รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  (Size 12.30 MB)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Size 9 MB)
หนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2561  (Size 198.04 KB)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ดย.  (Size 1.87 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 1.51 MB)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พ.ศ. 2561 – 2560  (Size 2.79 MB)
ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (Size 2.53 MB)
รายงานผลการประเมิน ดย. 2558 ฉบับสมบูรณ์  (Size 6.2 MB)
วันเยาวชนแห่งชาติ 2560  (Size 13.02 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560  (Size 19.1 MB)
แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  (Size 12.59 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด9จังหวัด ของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559  (Size 5.43 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2559  (Size 80.53 KB)
แบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  (Size 1.43 MB)
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2557  (Size 4.62 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ