รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ดย.  (Size 1.87 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 1.51 MB)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พ.ศ. 2561 – 2560  (Size 2.79 MB)
ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (Size 2.53 MB)
รายงานผลการประเมิน ดย. 2558 ฉบับสมบูรณ์  (Size 6.2 MB)
วันเยาวชนแห่งชาติ 2560  (Size 13.02 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560  (Size 19.1 MB)
แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  (Size 12.59 KB)
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด9จังหวัด ของคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559  (Size 5.43 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2559  (Size 80.53 KB)
แบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  (Size 1.43 MB)
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2557  (Size 4.62 MB)
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558
หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2557
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ