icon ข้อมูลสถานรับเลี้ยง/สงเคราะห์เด็กเอกชน
icon ข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก
icon ข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
icon ข้อมูลเพชรน้ำหนึ่ง
icon คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
icon ข้อความ SMS ครอบครัวผูกพัน
icon แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
icon สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย ปี 2558
icon คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน (สำนักงาน ก.พ.)
icon คู่มือการติดตั้ง Smart Card Reader รุ่น R301-C11
icon อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ 1 มกราคม 2563 (ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน)
icon แจ้งข้อมูลทางการปกครอง ณ 31 ธ.ค. 2562 (ข้อมูลกรมการปกครอง)
icon เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (การใช้โปรแกรมสำนักงานชุด Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน) จัดโดยโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
icon เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Microsoft Excel ระดับกลาง) จัดโดยโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561)
icon แบบฟอร์มการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
icon Mindset : นวัตกรรมทางความคิดพลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติ
icon แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
icon แบบฟอร์ม ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562
icon รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการงานเด็กและเยาวชน
icon ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครอบครัวทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
icon แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสถาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
icon แบบฟอร์ม ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
icon แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
icon แบบฟอร์มตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
icon การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
icon หลักการเขียนแผนปฏิบัติการ/โครงการ แนวทางการจัดกิจกรรม การสรุปบทเรียน และการติดตามประเมินผล
icon ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐
icon Infographic แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘ หน้า
icon สถิติผู้เข้ารับบริการของหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็ก ทั้ง 107 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
icon จำนวนเด็กและเยาวชน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ที่มาจากกรมการปกครอง)
icon จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
icon เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (การจัดการและ Maintenance Windows , Excel ระดับกลาง) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
icon สถิติจำนวนเด็กและเยาวชนในและนอกระบบการศึกษาของไทย ปี 2560 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ)