รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ

(เลขานุการกรม)

 

นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ

(ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

 

นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์

(ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง)

 

นางชลิดา ประทับสิงห์

(ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและสถานที่)

 

นางประทีป เรียนกระษิล

(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)

 

นางสาวสาลินี วงศ์ทอง

(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร)

 

นายแฉล้ม ทองเกลา

(ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์)

 

นายพงศ์เทพ พนากุลวิจิตร

(ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ