รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดย. 63 (Size 3.1 MB)
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 63 (Size 2.02 MB)
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดย. 63 (Size 1.93 MB)
ประกาศนโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 63 (Size 1.08 MB)
ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63 (Size 3.37 MB)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 63 (Size 2 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต 63 (Size 3.03 MB)
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรังีบอัคคีภัย ประจำปี 2562 (Size 1.14 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเลือกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2562 (Size 1.06 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 (Size 2.21 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างคุรธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (Size 2.33 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 (Size 1.12 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์เงินพยาบาลวิชาชีพ (Size 482.43 KB)
ประกาศหลักเกณฑ์เงิน พตก (Size 1.74 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมิน ชก-ชพ (Size 1.45 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ พนักงานราชการ 2562 (Size 1.92 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ พนักงานราชการ 2562


ประกาศผลข้าราชการดีเด่น กรมกิจการเด็กและเยาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 943.79 KB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2562 (Size 1.97 MB)

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม


ประกาศเจตจำนงสุจริต พ.ศ. 2562 (Size 368.71 KB)
นโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2562 (Size 1.11 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ