รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : หน่วยงานสมรรถนะสูงในด้านการตรวจสอบภายใน

 

พันธกิจ (Mission)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ (Goal) : ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)

1. ระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

2. ข้อเสนอแนะถูกนำไปปฏิบัติ

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ