รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

พันธกิจ (Mission) 

1. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

2. การบริการด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ค่านิยม

รายงานอย่างเที่ยงตรง มั่นคงในหลักการ บริการด้วยไมตรี

เป้าประสงค์ (Goal)

ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)

1. ระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

2. ข้อเสนอแนะถูกนำไปปฏิบัติ

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ