รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ของข่าว : 23 พ.ค. 2561

Share

               กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่เคยได้รับบริการจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ป้ายกำกับ :
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ