รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ให้คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อยา ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563

วันที่ของกิจกรรม : 31 มี.ค. 2563

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563 เรื่อง กรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลังภาพ (Gallery)
pic_20200104094229_1.jpgpic_20200104094229_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ