รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 12 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.- 14.00 น. นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191809134108_1.jpgpic_20191809134108_2.jpgpic_20191809134108_3.jpgpic_20191809134109_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ