รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

งานแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน (Zero Tolerance พม. ไม่ทนต่อการทุจริต)

วันที่ของกิจกรรม : 6 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ไปร่วมงานแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance พม.ไม่ทนต่อการทุจริต) ณ ลานพระประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180712145750_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ