รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตารางวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในส่วนกลาง

วันที่ของข่าว : 26 ม.ค. 2559

Share

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ ดย. ครั้งที่ 1/2559 เมือวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวน/จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ กพร. ดังนี้
1. ตารางวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตารางที่ 1 – 14) 
2. รายละเอียดแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน ประจำงบระมาณ พ.ศ. 2559
โดยกำหนดส่งให้ กพร. ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง e-mail : psdg.dcy@gmail.com เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ