รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

วันที่ของกิจกรรม : 1 เม.ย. 2564

อบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมอภิปรายการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง/สำนัก/ศู

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504111722_1.jpgpic_20210504111722_2.jpgpic_20210504111722_3.jpgpic_20210504111722_4.jpgpic_20210504111722_5.jpgpic_20210504111723_6.jpgpic_20210504111723_7.jpgpic_20210504111723_8.jpgpic_20210504111723_9.jpgpic_20210504111723_10.jpgpic_20210504111723_11.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ