รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ของกิจกรรม : 30 มี.ค. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพ ฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในช่วงที่มีสภาวะวิกฤต สามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานให้บริการประชาชนที่มีความสำคัญได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต บุคลากรสังกัด กอง/สำนัก/ศูนย์ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมทางไกล (Wed Conference) จำนวน 107 หน่วยงาน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504110554_1.jpgpic_20210504110555_2.jpgpic_20210504110555_3.jpgpic_20210504110556_4.jpgpic_20210504110556_5.jpgpic_20210504110556_6.jpgpic_20210504110557_7.jpgpic_20210504110557_8.jpgpic_20210504110557_9.jpgpic_20210504110557_10.jpgpic_20210504110558_11.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ