รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ของกิจกรรม : 26 มี.ค. 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง/สำนัก/ศูนย์ จากส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงแรมเดอไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504104159_1.jpgpic_20210504104159_2.jpgpic_20210504104159_3.jpgpic_20210504104159_4.jpgpic_20210504104159_5.jpgpic_20210504104159_6.jpgpic_20210504104159_7.jpgpic_20210504104159_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ