รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ของกิจกรรม : 19 มี.ค. 2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง/สำนัก จากส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงแรมปิคนิค รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504103510_1.jpgpic_20210504103510_2.jpgpic_20210504103510_3.jpgpic_20210504103510_4.jpgpic_20210504103510_5.jpgpic_20210504103510_6.jpgpic_20210504103510_7.jpgpic_20210504103511_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ